EKOguard

1 Tipska crpna stanica za otpadne vode

EKOguard PUMP 1

Tipska crpna stanica za otpadne vode
Osnovne veličine:
Q KAPACITET CRPNE STANICE 1,5 - 50 L/s
Hm VISINA DIZANJA 2 - 26 m
DMAX MAKSIMALNI PROMJER ZDENCA CRPNE STANICE 4 m/td>
HMAX MAKSIMALNA VISINA ZDENCA CRPNE STANICE 10 m/td>
Primjena:
 • Postavlja se u svrhu rješavanja raznolike problematike na kolektorima kako fekalne tako i oborinske odvodnje.
 • Odabirom odgovarajuće crpne stanice prema tipizaciji, sa ugrađenom opremom i priključcima, ostvaruje se brza montaža i puštanje u pogon, uz dodatne uštede u projektiranju i gradnji.
Princip rada:
 • Mjerači nivoa prate nivo vode u poliesterskom oknu i prema nivou vrši se uključivanje odnosno isključivanje crpki. Crpke se u radu ciklički izmjenjuju, a u slučaju kvara na jednoj automatski starta druga.
 • Osnova crpne stanice je cilindrično poliestersko okno-zdenac, izvedeno od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Okno je kompletno opremljeno sa svom hidromehaničkom, elektro opremom, te sigurnosnim ljestvama, a sve u sladu sa projektnim zahtjevima. Opcionalno se isporučuju i poklopci od nehrđajućeg čelika za ugradnju na pokrovnu armirano-betonsku ploča, a koja sama nije uključena u opseg isporuke.
Osnovna oprema:
 • Hidromehanička oprema
  • Crpni agregati

   Crpna stanica standardno je opremljena sa dvije potopne crpke, a opcionalno može biti opremljena samo sa jednom ili tri crpke. Crpke su tehničkih karakteristika (Q/H) koje odgovaraju zahtjevima projekta. Crpke su potopnog tipa kompletno opremljene sa postoljem za „mokru“ ugradnju, vodilicama, lancem od nehrđajućeg čelika za spuštanje i izvlačenje crpki, te pripadajućim držačem lanca. Radno kolo crpke je nezačepljivog tipa. Standardno crpka je izvedena sa zaštitom IP 68, sa temperaturnom bimetalnom zaštitom u statoru.

  • Fazonski komadi i armature

   Dimenzija tlačnog cjevovoda definirana je kapacitetom ugrađenih crpki. Tlačni cjevovode je standardno izveden od lijevano željeznih fazonskih komada. Grane tlačnog cjevovoda, za svaku od crpki, opremljene su sa odgovarajućim armaturama (zasunima i nepovratnim ventilima), a krajevi grana se unutar okna spajaju u zajednički tlačni vod.

  • Sigurnosne ljestve

   Crpna stanica je standardno opremljena servisnim ljestvama iz nehrđajućeg čelika, i to sigurnosnim ljestvama sa leđobranom, tip EKOguard SAFELAD1.

 • Elektrooprema

  Crpna stanica je predviđena za ručni-servisni i automatski režim rada, bez posade. Za vrijeme rada crpne stanice signal nivoa vode dobiven kontinuiranim praćenjem ili diskretnim praćenjem (plovcima), dovodi se na automatiku ugrađenu u elektroormaru. Standardno se u sklopu ove crpne stanice isporučuje tipski poliesterski elektroormar EKOcontrol P-CAB, za izvedbu do dvije crpke ukupne snage do 30kW koji u osnovnoj inačici sadrži mjerne instrumente za prikaz sati rada i struja crpki, preklopke za odabir režima rada ili isključenje crpki, lampice za signalizaciju stanja, elemente za termo-magnetsku zaštitu motora crpki, uređaj za kontrolu faza napajanja, te uređaj za cikličku izmjenu radne i pričuvne crpke.

  Po želji kupca tipski elektroormar EKOcontrol P-CAB može sadržavati i dodatnu opremu (poput specijalnih zaštita crpki, kompenzacije jalove energije, zvučne signalizacije, SMS dojave stanja i kontinuiranog mjerenja razine vode) koja se može naručiti iz kataloga „Tipski elektroormari“.

  Također, elektroormar crpne stanice može se izraditi prema posebnim specifikacijama kupca (više od dvije crpke, način pokretanja crpki, procesna mjerenja, zaštite, prikaz, komunikacija,...).
Tipska crpna stanica za otpadne vode

2 TIPSKA PODZEMNA HIDROSTANICA

EKOguard PUMP 5

TIPSKA PODZEMNA HIDROSTANICA
Osnovne veličine:
Q KAPACITET CRPNE STANICE Prema zahtjevu projekta
Hm VISINA DIZANJA Prema zahtjevu projekta
DMAX MAKSIMALNI PROMJER KUĆIŠTA HIDROSTANICE 4 m
HMAX MAKSIMALNA DULJINA KUĆIŠTA HIDROSTANICE 10 m
Primjena:
 • Postavlja se u svrhu rješavanja raznolike problematike na cjevovodima za pitke vode, te hidrantskim, odnosno protupožarnim sustavima.
 • Odabirom odgovarajuće hidrostanice prema tipizaciji, sa ugrađenom opremom i priključcima, ostvaruje se brza montaža i puštanje u pogon, uz dodatne uštede u projektiranju i gradnji.
Princip rada:
 • Mjerači tlaka prate tlak vode u cjevovodu i prema zadanom tlaku se vrši uključivanje, odnosno isključivanje crpki.
 • Osnova hidrostanice je cilindrično poliestersko okno-kućište, standardno izvedeno od poliesterske smole ojačane staklenim vlaknima. Okno je kompletno opremljeno sa svom hidromehaničkom, elektro opremom, te sigurnosnim ljestvama, a sve u skladu sa projektnim zahtjevima. Opcionalno se isporučuju i poklopci od nehrđajućeg čelika za ugradnju na pokrovnu armirano-betonsku ploču, a koja sama nije uključena u opseg isporuke.
Osnovna oprema:
 • Hidromehanička oprema
  • Crpni agregati

   Hidrostanica standardno je opremljena sa dva ili više crpnih agregata povezanih putem dovodnih i odvodnih kolektorskih grana. Crpke su tehničkih karakteristika (Q/H) koje odgovaraju zahtjevima projekta.

  • Fazonski komadi i armature

   Dimenzije dovodne i odvodne kolektorske grane definirana su kapacitetom ugrađenih crpki. Kolektori su standardno izvedeni od lijevano željeznih fazonskih komada. Grane kolektora, za svaku od crpki, opremljene su sa odgovarajućim armaturama (zasunima i nepovratnim ventilima), a krajevi grana se unutar okna spajaju u zajednički kolektore.

  • Sigurnosne ljestve

   Crpna stanica je standardno opremljena servisnim ljestvama iz nehrđajućeg čelika, i to sigurnosnim ljestvama sa leđobranom, tip EKOguard SAFELAD1.

   Unutrašnjost hidrostanice
 • Elektrooprema

  Hidrostanica je predviđena za ručni-servisni i automatski režim rada, bez posade. Za vrijeme rada hidrostanice signal tlaka vode dobiven kontinuiranim praćenjem, dovodi se na automatiku ugrađenu u elektroormaru. Elektro ormar tip EKOcontrol CAB se izrađuje sukladno broju crpki hidorstanice, te ostalim zahtjevima projekta.

  Elektroormar hidrostanice
Opcionalna-dodatna oprema
 • Opcionalno dovodni i odvodni kolektori mogu biti izvedeni i od nehrđajućeg čelika ili PEHD-a.
 • Također, po želji kupca sa hidrostanicom se isporučuju i poklopci od nehrđajućeg čelika, za ugradnju na pokrovnu armirano-betonsku ploču.
 • Po želji kupca upravljački elektroormar može biti opremljen s uređajima za:
  • Meki start i frekventnu regulaciju crpnih agregata,
  •GSM komunikaciju (SMS poruke), komunikaciju prema nadzornom centru (Profibus, Modbus, Ethernet, GPRS, radio modem, …),
  •Uređajima za zapisivanje podataka (data logger) i sl.
 • Ovisno o odabranom načinu komunikacije prema nadzornom centru, kao dodatna oprema, može se isporučiti i SCADA – program za prikaz i nadzor crpne stanice na osobnom računalu.
 • Hidrostanica se može isporučiti i sa bilo kojom dodatnom opremom po želji kupca.

3 Poklopac za uređene podove

EKOguard COV 1

POKLOPAC ZA UREĐENE PODOVE
Osnovne veličine:
 • Raspoložive dimenzije poklopaca:
DIMENZIJE POKLOPACA
DIMENZIJE SVIJETLOG OTVORA
A x B (mm)
VANJSKE DIMENZIJE OKVIRA
C x D (mm)
400 x 400 550 x 550
500 x 500 650 x 650
600 x 600 750 x 750
700 x 700 850 x 850
800 x 800 950 x 950
900 x 900 1050 x 1050
1000 x 1000 1150 x 1150
 • Nosivost
  Raspoložive nosivosti poklopaca:
Raspoložive nosivosti poklopaca
(Prema HRN EN 124:2015)
Površine nedostupne za motorna vozila
(Areas inaccessible to motor vehicles)
A15
15kN–1,5t
Površine pješačkih zona
(Car parks and pedestrian areas where only occasional vehicular access)
B125
125kN–12,5t
Poklopci smješteni uz rubove kolnika, na odvodnim šahtovima (Car parks, forecourts, industrial sites and areas with slow moving traffic) C250
250kn–25t
Poklopci za smještaj na ceste, teško opterećenje (Carrigeways of roads – heavy duty) D400
400kn–40t
Primjena:
 • Primjenjuje se u slučajevima kada se zahtijeva da površina poklopca odgovara površini poda u koji se ugrađuje (kada je pod popločan sa pločicama, kamenom, granitom, mramorom, laminatom, ...) , sa svrhom da se održi arhitektonska estetika poda.
 • U slučajevima dužih kanala koje treba pokriti poklopci se postavljaju u nizu.
Izvedba poklopca i okvira:
 • Poklopac je upušten i ispunjen betonskom ispunom sa odgovarajućom armaturom. S donje strane poklopca po rubu smještena je brtva pravokutnog profila od pjenaste gume koja osigurava njegovu vodotijesnost i plinotijesnost. Poklopac je u standardnoj izvedbi na kutevima pritegnut  sa četiri inbus vijka upuštene glave čime se osigurava da na poklopcu brtva u potpunosti naliježe na okvir.
 • Brtva je u standardnoj izvedbi poklopca od EPDM gume, a kada se zahtijeva dodatna otpornost na otpadnu vodu postavlja se brtva od NBR gume.
 • Radi bolje veze s betonom prilikom ugradnje okvir na sebi ima i odgovarajuća sidrena krilca.
 • Poklopac se izrađuje prema normi DIN EN 124:1994, „Gully tops and manhole tops fo vehicular and pedestrian areas“

4 Laki vodotijesni poklopac za okno

EKOguard COV 3

LAKI VODOTIJESNI POKLOPAC ZA OKNO
Osnovne veličine:
 • Standardne veličine svijetlog otvora kanalskog poklopca:
DIMENZIJE KVADRATNIH POKLOPACA
500 x 500 610 x 610
600 x 600 710 x 710
700 x 700 810 x 810
800 x 800 910 x 910
900 x 900 1010 x 1010
1000 x 1000 1110 x 1110
Linijski poklopci Širine 500÷2000
Dužine 500÷4000
Nosivost:
 • Ovi poklopci su namijenjeni isključivo za smještaj u zone bez opterećenja, samo za zatvaranje revizijskih okana u kanalizacijskim sustavima ili sustavima pitke vode, izrađeni su od profiliranog lima debljine 3mm.
Primjena:
 • Konstruirani su za ugradnju na: okna za otpadne vode ili pitke, ventilacijska okna, okna crpnih i drugih postrojenja
 • U  slučaju kada je potrebno zatvoriti kanal ili neki drugi veći otvor, izvodi se ugradnja poklopaca u nizu jedan do drugog tzv. linijska izvedba.
Izvedba poklopca i okvira:
 • Poklopac je od nehrđajućeg lima, radi krutosti podignut -“bigovan” po  dijagonalama
 • Na rub okvira, odnosno između okvira i samog poklopca postavljena je profilirana brtva. Također između okvira i betonske podloge postavlja se brtva pravokutnog profila od pjenaste gume. Zajedno obje brtve osiguravaju plinotijesnost i vodotijesnost kompletnog poklopca.
 • Brtva je u standardnoj izvedbi poklopca od EPDM gume, a kada se zahtijeva dodatna otpornost na otpadnu vodu postavlja se brtva od NBR gume.
LAKI VODOTIJESNI POKLOPAC ZA OKNO

5 Teški vodotijesni poklopac za okno

EKOguard COV 5

TEŠKI VODOTIJESNI POKLOPAC ZA OKNO
Osnovne veličine:
 • Standardne veličine svijetlog otvora kanalskog poklopca:
DIMENZIJE POKLOPACA (mm) Linijski poklopac
A - DULJINA SVIJETLOG OTVORA 500 - 1000mm Širina: od 500-1200 mm
B - ŠIRINA SVIJETLOG OTVORA 500 - 1000mm Dužina: od 500-3200 mm
 • NOSIVOST
  Raspoložive nosivosti poklopaca:
Raspoložive nosivosti poklopaca
Prema HRN EN 124:2015
Površine nedostupne za motorna vozila
(Areas inaccessible to motor vehicles)
A15
15 kN – 1,5t
Površine pješačkih zona
(Car parks and pedestrian areas where only occasional vehicular access)
B125
125 kN – 12,5t
Poklopci smješteni uz rubove kolnika,
na odvodnim šahtovima
(Car parks, forecourts, industrial sites and areas with slow moving traffic)
C250
250 kN – 25t
Poklopci za smještaj na ceste, teško opterećenje
(Carrigeways of roads - heavy duty)
D400
400 kN – 40t
Kod poklopca se zbog težine ploče, sa donje strane iste postavljaju plinske opruge koje omogućavaju otvaranje poklopca samo jedno rukom (opcija bez opruga prema zahtjevu naručitelja) .
Primjena:
 • Primjenjuje se u slučajevima kada se poklopac ugrađuje u površina koje su opterećene prometom, tj. kada je izložen opterećenju od prometa pješak i/ili vozila. Ovisno o mjestu ugradnje ugrađuje se poklopac odgovarajuće nosivosti
 • U slučajevima dužih kanala koje treba pokriti poklopci se postavljaju u nizu..
Izvedba poklopca i okvira:
 • Okvir poklopca se ugrađuje u beton, tako da je vrh ploče poklopca u razini sa okolnom površinom. Na okviru po vanjskom obodu smještene su anker pločice koje dodatno osiguravaju kvalitetnu vezu između betona i okvira. Ovo je važno jer se svo opterećenje preko ploče poklopca i okvira prenosi na beton.
 • S donje strane ploče poklopca smještena je brtva od pjenaste gume koja osigurava vodotijesnost ploče poklopca prema okviru. Na poklopcu je smještena i brava, opcionalno brava može imati posebni ključ.
 • Brtva je u standardnoj izvedbi poklopca od EPDM gume, a kada se zahtijeva dodatna otpornost na otpadnu vodu postavlja se brtva od NBR gume.
 • Kod poklopca nosivosti od 125kN pa na više zbog povećane težine ploče, sa donje strane iste se postavljaju plinske opruge koje omogućavaju otvaranje poklopca samo jedno rukom.
 • Poklopac se izrađuje prema normi: DIN EN 124:1994, „Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas„

6 Tlačni poklopac

EKOguard COV 7

Tlačni poklopac
Osnovne veličine:
 • Raspoložive dimenzije poklopaca:
DIMENZIJE POKLOPACA
PROMJER SVIJETLOG OTVORA
D (mm)
VANJSKI PROMJER OKVIRA
D1 (mm)
Ø600 Ø840
Ø700 Ø940
Ø800 Ø1040
Ø900 Ø1140
Ø1000 Ø12
Primjena:
 • Ovi poklopci su namijenjeni za zatvaranje revizijskih betonskih okana koja su pod tlakom (npr. u sustavima tlačne kanalizacije)
 • Konstruirani su za ugradnju na: okna za otpadne vode ili pitke, okna crpnih i drugih postrojenja.
Izvedba poklopca i okvira:
 • Brtva poklopca je gumena brtva kvadratnog profila; EPDM ili NBR; 60 ShA, te osigurava plinotijesnost i vodotijesnost veze poklopac-okvir
 • Sa donje strane temeljnog kružnog okvira postavlja se plosnata brtva, pravokutnog profila, koja osigurava brtvljenje između kružnog okvira poklopca i betonske podloge

7 Sigurnosne ljestve s leđobranom

EKOguard SAFELAD 1

Ljestve s leđobranom
Osnovne veličine:
 • Ljestve se standardno isporučuju u segmentima koji su maksimalne duljine do 3m.  
  Veća duljina ljestvi se dobiva jednostavnim nastavljanjem jednog segmenta na drugi, sve do potrebne duljine.
GMAX – MAKSIMALNA NOSIVOST JEDNOG SEGMENTA LJESTVI 300 kg
Primjena:
 • Ljestve se ugrađuju na mjestima ulaska u okna, komore i sl. u cilju omogućavanja sigurnog silaska u dubinu odnosno pristupa postrojenjima.

8 Sigurnosne ljestve sa klizačem

EKOguard SAFELAD 2

Sigurnosne ljestve sa klizačem
Osnovne veličine:
 • Ljestve se standardno isporučuju u segmentima koji su maksimalne duljine do 3m.  
  Veća duljina ljestvi se dobiva jednostavnim nastavljanjem jednog segmenta na drugi, sve do potrebne duljine.
GMAX – MAKSIMALNA NOSIVOST JEDNOG SEGMENTA LJESTVI 300 kg
Primjena:
 • Sigurnosne ljestve sa klizačem se postavljaju kod vertikalnih pristupa radi sigurnog spuštanja u dubinu ili penjanja u visinu (razna okna, vodovodna, kanalizacijska, ...).
 • Budući da nemaju leđobran prigodne su za ugradnju u prostore u koje se radi širine leđobrana ne mogu ugraditi klasične sigurnosne ljestve sa leđobranom.
1. Sigurnosni uprtač i klizač
 • Osoba koja će se kretati po ljestvama na sebi mora imati kacigu i sigurnosni (trakasti) uprtač sa karikom u podruju prsiju. Preko sigurnosne spone-karabinjera izvrši se čvrsto povezivanje karike uprtača sa klizačem.
 • Klizač ima karakterističan profil sa utorima koji odgovara profilu vodilice, zbog tokom kretanja osobe po ljestvama klizač može jedino kliziti duž vodilice, te ne postoji mogućnost ispadanja klizač iz vodilice. Odnosno, klizač potpuno osigurava osobu od pada na leđa (dakle preuzima ulogu leđobrana kao kod ljestvi sa leđobranom).
2. Prijenosni rukohvat
 • Prije spuštanja niz ljestve, na vrh ljestvi postavlja se prijenosni rukohvat, visine 1000mm, čija je centralna vodilica istog profila kao i vodilica samih ljestvi.
 • Nakon umetanja klizača u vodilicu prijenosnog rukohvata, osoba se može sigurno kretati po ljestvama. Klizač, nakon što osoba prođe vodilicu rukohvata, bez prekida nastavlja kliziti po vodilici ljestvi.
3. Centralna vodilica i stupaljke
 • Na centralnoj vodilici ravnomjerno su zavarene protuklizne stupaljke i nosači kojima se ljestve učvršćuju na vertikalni površinu, zid.
 • Perforacije na stupaljkama imaju oštri vanjski rub  okrenut prema gore tako je nagazna površina  stupaljki hrapava tj. protuklizna. Osim toga na krajevima stupaljki su zavarene rubne pločice što sprječava i slučajno iskliznuće noge bočno-van stupaljki.

9 Sigurnosne ljestve sa klizačem

EKOguard SAFELAD 3 – standard

Sigurnosne ljestve sa klizačem
Osnovne veličine:
 • Ljestve se standardno isporučuju u segmentima koji su maksimalne duljine do 3m. Veća duljina ljestvi se dobiva jednostavnim nastavljanjem jednog segmenta na drugi, sve do potrebne duljine.
GMAX – MAKSIMALNA NOSIVOST JEDNOG SEGMENTA LJESTVI 300 kg
Primjena:
 • Sigurnosne ljestve sa klizačem se postavljaju kod vertikalnih pristupa radi sigurnog spuštanja u dubinu ili penjanja u visinu (razna okna, vodovodna, kanalizacijska, ...).
 • Budući da nemaju leđobran prigodne su za ugradnju u prostore u koje se radi širine leđobrana ne mogu ugraditi klasične sigurnosne ljestve sa leđobranom.
Glavni dijelovi i funkcionalni opis:
1. Sigurnosni uprtač i klizač
 • Osoba koja će se kretati po ljestvama na sebi mora imati kacigu i sigurnosni (trakasti) uprtač sa karikom u podruju prsiju. Preko sigurnosne spone-karabinjera izvrši se čvrsto povezivanje karike uprtača sa klizačem.
 • Klizač ima karakterističan profil sa utorima koji odgovara profilu vodilice, zbog tokom kretanja osobe po ljestvama klizač može jedino kliziti duž vodilice, te ne postoji mogućnost ispadanja klizač iz vodilice. Odnosno, klizač potpuno osigurava osobu od pada na leđa (dakle preuzima ulogu leđobrana kao kod ljestvi sa leđobranom).
2. Prijenosni rukohvat
 • Prije spuštanja niz ljestve, na vrh ljestvi postavlja se prijenosni rukohvat, visine 1000mm, čija je centralna vodilica istog profila kao i vodilica samih ljestvi.
 • Nakon umetanja klizača u vodilicu prijenosnog rukohvata, osoba se može sigurno kretati po ljestvama. Klizač, nakon što osoba prođe vodilicu rukohvata, bez prekida nastavlja kliziti po vodilici ljestvi.
3. Centralna vodilica i stupaljke
 • Na centralnoj vodilici ravnomjerno su zavarene protuklizne stupaljke i nosači kojima se ljestve učvršćuju na vertikalni površinu, zid.
 • Perforacije na stupaljkama imaju oštri vanjski rub okrenut prema gore tako je nagazna površina stupaljki hrapava tj. protuklizna.
Opcionalna-dodatna oprema
 • Po zahtjevu kupca uz sigunosne ljestve mogu se isporučiti: sigurnosni uprtač, karabinjer sa sigurnosnom trakom, klizač, prijenosni rukohvat.

10 Pločasta kanalska zapornica

EKOguard PEN 1

PLOČASTA KANALSKA ZAPORNICA
Osnovne veličine:
KMAX MAKSIMALNA VISINA KANALA 5000 mm
pMAX MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK 0,6 bar
HMAX MAKSIMALNA DUBINA VODE 5000 mm
RAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE 3000 mm
BMAX MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA 3000 mm
Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka otpadne/oborinske vode u kanalima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče.
Funkcionalni opis:
 • Zaporna ploča je smještene unutar okvira koji je učvršćen u betonskom šlicu unutar betonskog kanala, nakon postavljanja u šlic vrši se podlijevanje okvira zapornice betonom radi osiguranja vodotijesnosti između zida i okvira.
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje na tri strane: na obje bočne strane i na dno okvira.
Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan.
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.

11 Pločasta zidna zapornica

EKOguard PEN 3

PLOČASTA ZIDNA ZAPORNICA
Osnovne veličine:
KMAX MAKSIMALNA VISINA KANALA 6000 mm
pMAX MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK NA ZAPORNOJ PLOČI 0,6 bar
HMAX MAKSIMALNA DUBINA VODE 6000 mm
PRAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX MAKSIMALNA VISINA ZAPORNE PLOČE 3000 mm
BMAX MAKSIMALNA ŠIRINA KANALA 3000 mm
OKRUGLI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
DMAX MAKSIMALNI PROMJER SVIJETLOG OTVORA 3000 mm
Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka na zidovima sa okruglim ili pravokutnim otvorima.
 • Na zahtjev kupca izrađuju se i vodonepropusne za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče..
Funkcionalni opis:
 • Kod zidne zapornice okvir se anker vijcima pričvršćuje na već gotovi betonski zid čija geometrija površine ne smije odstupati više od 3mm u ravnoći, a mora biti i gladak da bi se ostvarila vodotijesnosti između gumene brtve na okviru zapornice i površine samog zida.  
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje po cijelom obodu svijetlog otvora na zidu (tj. zaporne ploče).
Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan. Brtvljenje se postiže sa klinovima koji se nalaze na zapornoj ploči odnosno okviru zapornice.
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.
 • Pricip rada: otvoreno/zatvoreno

12 Pločasta zidna regulacijska zapornica

EKOguard PEN 5

Pločasta zidna regulacijska zapornica
Osnovne veličine:
KMAX MAKSIMALNA VISINA KANALA 6000 mm
pMAX MAKSIMALNI HIDROSTATSKI TLAK 0,6 bar
HMAX MAKSIMALNA DUBINA VODE 6000 mm
PRAVOKUTNI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
AMAX MAKSIMALNA VISINA SVIJETLOG OTVORA 3000 mm
BMAX MAKSIMALNA ŠIRINA SVIJETLOG OTVORA< 3000 mm
OKRUGLI OBLIK SVIJETLOG OTVORA
DMAX MAKSIMALNI PROMJER SVIJETLOG OTVORA 3000 mm
Primjena:
 • Za izoliranje, zatvaranje ili prigušivanje toka na zidovima sa okruglim ili pravokutnim otvorima.
 • Izrađuju se vodonepropusna za djelovanje tlaka vode sa obje strane zaporne ploče.
Funkcionalni opis:
 • Kod zidne zapornice okvir se anker vijcima pričvršćuje na već gotovi betonski zid čija geometrija površine ne smije odstupati više od 3mm u ravnoći, a mora biti i gladak da bi se ostvarila vodotijesnosti između gumene brtve na okviru zapornice i površine samog zida.
 • Brtvljenje zaporne ploče prema okviru se ostvaruje po cijelom obodu svijetlog otvora na zidu (tj. zaporne ploče).
Princip rada:
 • Rotacijom trapeznog vretena vrši se relativno kretanje brončane matice uzduž vretena, a sa sobom povlači i zapornu ploču. Voda slobodno prolazi kroz svijetli otvor koji nastaje nakon podizanja zaporne ploče, dok je ostali dio presjeka kanala nepropustan.
 • Kontinuirano brtvljenje zaporne ploče cijelom visinom
 • Princip rada: Regulacijska
 • Pogon vretena kojim se vrši podizanje zaporne ploče može biti jednostavno ručni sa ili bez reduktora (upotrebom ručnog kola) ili elektromotorni pogon koji se postavlja na vrh zapornice.
Opcionalna-dodatna oprema:
 • Zapornica se može dodatno opremiti ručnim pogonom-reduktorom sa ručnim kolom ili elektromotornim pogonom po želji kupca. U slučaju potrebe za elektromotornim pogonom, zapornice se standardno isporučuju sa osnovnim EM pogonom bez dodatnih opcija.
 • Ukoliko su potrebne neke od dodatnih opcija, kao npr. preklopka lokalno-0-daljinski, tipkala, pokazivači položaja, popratni elektro ormar i sl., potrebno ih je posebno naglasiti.
Pločasta zidna regulacijska zapornica


13 Separator

Separator
Osnovne veličine, raspon:
V - VOLUMEN SEPARATORA >800 – 50000 (L)
Q - KAPACITET SEPARATORA, PROTOK 1,5 – 250 (L/s)
Učinkovitost:
   • Kvaliteta vode na izlazu iz separatora uz predviđene ulazne parametre je takva da je količina mineralnih ulja u vodi manja od 5 mg po litri, uz predviđene ulazne parametre.
Princip rada:
   • U prvoj komori vrši se taloženja pijeska i mulja, a nakon prolaska kroz komoru za separiranje ulja kroz koalescentni filter, pročišćena voda istječe kroz izlazni priključak separatora.

14 Poliesterske nagazne rešetke

EKOguard GRT 1

Poliesterske nagazne rešetke
Standardne dimenzije, težina i nosivost:
 • Karakteristične veličine: A x A – nazivna veličina oka mreže rešetke, H – visina rešetke

A x A x H (mm)

20x20x30 20x20x38
38x38x25 38x38x30
38x38x38 38x38x50
38x38x60 50x50x50

Standardne dimenzije ploče (mm)

1000x2000,
1220x3660

 • Jedinična težina rešetke, ovisi o veličini otvora i visini rešetke, a kreće se od 5,5 – 48 kg/m2
 • Nosivost rešetke direktno ovisi o rasponu između krajnjih oslonaca, a kreće se okvirno od 100 od 2000 kg/m2
Maksimalni raspon u mm ,savijanje 1%
 
H (mm) 300 kg/m2 500 kg/m2
25 900 750
30 1200 1000
38 1300 1100
50 1500 1400
Primjena:
 • Za pokrivanje otvorenih kanala ili površina (sustavima za obradu otpadnih voda, industriji, poljoprivredi,…)
 • GRP (Glass Reinforced Plastic) je naziv materijala od kojeg se izrađuju, a radi se o poliesterskim vlaknima koji su utopljeni u posebnim plastičnim smolama. Smole koje se koriste mogu biti na slijedećim bazama:
 • vinil-esterska (vrlo otporna na korozijsko djelovanje različitih medija)
 • fenolna (otporna na vatru i visoke temperature)
 • epoxy (posebna električna svojstva)
 • akrilna (niska emisija dima)

15 Zaštitna ograda

EKOguard FEN 1

Zaštitna ograda
Primjena:
 • Za ograđivanje prostora i sprječavanje pada sa visine ili u dubinu te ograđivanje prostora (npr. koji ne smije biti dostupan neovlaštenim osobama).
Izrada:
 • Standardno se rukohvat i prečke izrađuju od okrugle cijevi, dok su vertikale iz cijevi kvadratnog profila (na zahtjev kupca izrađujemo ograde od drugih profila).  
 • Ako nije drugačije specificirano, ograda se fiksira na betonsku podlogu kroz provrte na pločicama, i to korištenjem sidrenih vijaka (kvalitete A2 ili A4).
 • U izvedbi ograde za područje RH ograda se izvodi prema „Pravilniku zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore“ ( objavljeno u NN 6/84).
 • U mogućnosti smo izraditi i ograde koje se ne izvode prema navedenom Pravilniku. U tom slučaju potrebno je precizno definirati slijedeće dimenzije: