EKOflow

1 Automatska lančana rešetka

EKOflow COR 1

Automatska lančana rešetka
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok u kanalu 3000 L/s
WMAX Maksimalna širina kanala 3,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 10,0 m
S Svijetli otvor lamela rešetke 6 - 150 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabranog razmaka šipki-lamela uronjene rešetke, ugrađuje se u kanale.
Princip rada:
 • Uređaj se postavlja u kanal, te bočno i na dnu kanala kruto učvršćuje. Donji dio uređaja koji je potopljen u kanalu, sadrži rešetku sa lamelama odgovarajućeg razmaka, te par gonjenih lančanika. Radi usmjeravanja vodenog toka, s prednje strane uronjenog dijela uređaja postavljeni su gumeni usmjerivači.
 • Na gornjem dijelu uređaja na pogonsku osovinu smješten je pogonski par lančanika sa pogonskim elektromotorom sa reduktorom. Na stražnjoj strani uređaja postavljena je izlazna hauba-ispust kroz koji sakupljeni materijal izlazi van i pada u kontejner komunalnog otpada ili pak spiralni transporter sa presom.
 • Lančanici rotacijom pogone lanaca na kojem je zglobno postavljen jedan ili više češljeva. Rotacoijom lančanika češalj sa lancem, kada je u putanji prema gore, putuje uzduž šipki rešetke, te podiže nakupljeni kruti otpad do brisača češlja smještenog na vrhu uređaja. Strugač skida prikupljeni materijal sa češlja, te isti ispada van kroz ispust. Nakon završenog ciklusa putovanja češlja, češalj se zaustavlja na početnom položaju sve do slijedećeg automatskog starta.

2 Automatska gruba rotacijska rešetka

EKOflow COR 3

Automatska gruba rotacijska rešetka
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok 2400 L/s
DMAX Maksimalni promjer bubnja 2,8 m/s
WMAX Maksimalna širina kanala 3,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 3,0 m
S Svijetli otvor lamela bubnja 6 - 10 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabranog razmaka lamela na bubnju
 • Uređaj je višefunkcijski: sakuplja, transportira i u jedinici za cijeđenje cijedi vodu iz sakupljenog otpada
Princip rada:
 • Na unutarnju stranu statičnog bubnja struja otpadne vode nanosi krupni otpad koji se zadržava na lamelama bubnja. Rotacijski češalj prikupljeni materijal podiže i ubacuje u korito, te tako materijal pada na otvoreni donji kraj spirale. Zatim se otpad rotacijom spirale transportira do zone za cijeđenje, gdje se materijal presa i cijedi, a zatim se na izlazu kroz ispust izbacuje u komunalni spremnik za kruti otpad.
 • Na zonu presanja izvana se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kanal.

3 Bezosovinska pužna presa

EKOflow COR 7

Bezosovinska pužna presa
Osnovne veličine:
Q Kapacitet-protok materijala 2 m3/h  5 m3/h  8 m3/h
D Promjer bezosovinske spirale 190 mm  280 mm  380 mm
Primjena:
 • Za transportiranje i presanje-cijeđenje, raznih vrsta krutog i vlažnog otpadnog materijala
 • Postavlja se na ispust uređaja koji su netom izdvojili kruti otpad iz otpadnih voda (npr. na ispustu grube rešetke)
Princip rada:
 • Uređaj se sastoji od dva osnovna dijela, zone prihvata i transportiranja materijala, te zone cijeđenja-presanja. Transportiranje materijala se vrši uz pomoć bezosovinske spirale koja je pogonjena odgovarajućim motorom sa reduktorom.
 • Rotacijom spirale materijal se translatira i nabija u zonu presanja, gdje voda biva iscijeđena kroz perforirano sito. Na kraju zone presanja smješten  je zakretni poklopac sa utezima kojima se regulira stupanj presanja-cijeđenja.
 • U zoni presanja pomoću vodenih mlaznica vrši se ispiranje sita sa vanjske strane, a isprani talog se crijevom odvodi u donji početni dio korita, te ispušta vani kroz ispust.
 • Na izlazu iz zone presanja obično se postavlja spremnik komunalnog otpada, u kojeg upada ocijeđeni kruti materijal.

4 Gruba ručna rešetka

EKOflow COR 9

Gruba ručna rešetka
Osnovne veličine:
WMAX Maksimalna širina kanala 2,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 2,0 m
S Svijetli otvor lamele rešetke 20 -100 mm
α Nagib prema horizontali 30 - 60°
Primjena:
 • Gruba ručna rešetka se sastoji od šipkaste rešetke postavljene u otvoreni kanal. Tako postavljena rešetka, predstavlja prepreku za sav plutajući kruti otpad koji se onda na njoj zadržava. Prikupljeni otpad se ručno uklanja priloženim grabljama.
 • Ovakav uređaj je prikladan za sustave za pročišćavanje otpadnih voda, i to za postavljanje u obilazne kanale  (bypass) ili u kanale ispred uređaja gdje krupni otpad može dovesti do njihovog zastoja u radu.
Princip rada:
 • Šipke rešetke, sa određenim svijetlim otvorom između lamela, su koso postavljene u kanalu i to donjim krajem na temeljnu ploču na dno kanala, a gornjim krajem na ploču posude za otpad-korita. Na uronjenu rešetku struja otpadne vode nanosi kruti otpad. Otpad se  zadržava na prednjoj strani rešetke ako je dimenzionalno veći od svijetlog otvora među lamelama rešetke.
 • Nakon što se na rešetci nakupi dovoljna količina krutog otpada operater ručnim grabljama izvlači otpad na vrh rešetke i ubacuje ga u posudu-korito postavljeno na vrhu kanala. Posuda ima perforirano dno radi cijeđenja materijala. Pražnjenje posude vrši ručno sam operater, obično u komunalni spremnik.

5 Automatska fina rotacijska rešetka

EKOflow FIN 1

Automatska fina rotacijska rešetka
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok u kanalu 2400 L/s
DMAX Maksimalni pomjer bubnja 2,8 m
WMAX Maksimalna širina kanala 3,0 m
HMAX Maksimalna visina kanala 3,0 m
S Svijetli otvor lamela bubnja 1 - 6 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabranog razmaka lamela na bubnju
 • Uređaj je višefunkcijski: sakuplja, transportira i u zoni presanja cijedi vodu iz sakupljenog otpada
Princip rada:
 • Na unutarnjoj strani rotirajućeg bubnja struja otpadne vode nanosi kruti otpad koji se zadržava na lamelama bubnja s njegove unutarnje strane. Rotacijom bubanj podiže otpad na svoju gornju stranu.
 • Na gornjoj strani, odmah iznad bubnja postavljena je sprejna letva sa mlaznicama. Sprejna letva je preko elektromagnetskog ventila priključena na dovod čiste vode. Vodeni mlaz iz mlaznica  skida nakupljeni krupni otpad i odbacuje ga prema sredini bubnja u otvoreno korito smješteno na donjem kraju spirale.
 • Spirala transportira otpad do zone cijeđenja-presanja, gdje nakon izdvajanja vode, otpad kroz ispust biva izbačen iz uređaja, obično u komunalni spremnik za kruti otpad.
 • Na zonu presanja izvana se preko elektromagnetskog ventila dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag na ulaznu stranu uređaja.

6 Automatsko fino pužno sito

EKOflow FIN 3

Automatsko fino pužno sito
Osnovne veličine:
QMAX Maksimalni protok u kanalu 150 L/s
WMAX Maksimalna širina kanala 0,9 m
HMAX Maksimalna visina kanala 2,0 m
S Veličina perforacije korita-sita 3 - 6 mm
Primjena:
 • Za mehanički predtretman otpadne/oborinske  vode, uklanja sve krupne čestice veće od odabrane perforacije (odnosno razmaka lamela) korita-sita uređaja.
Opcije:
 • Ovisno o kutu ugradnje razlikujemo:
  - kosu izvedbu – uobičajeni kut ugradnje 30 – 40°
  - vertikalnu izvedbu – kut ugradnje 90°
Princip rada:
 • Na sito struja otpadne vode nanosi krupni otpad, koji se zadržava na situ ako mu je veličina veća od svijetlih otvora na situ. Rotacijom spirala transportira otpad prema gore sve do zone cijeđenja-presanja gdje nakon izdvajanja vode otpad kroz ispust biva izbačen iz uređaja, obično u komunalni spremnik za kruti otpad.
 • Na zonu presanja izvana se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kanal. Također se čistom vodom preko mlaznica ispire i donji dio spirale sa sitom u kanalu.

7 Stanica za prihvat sadržaja septičkih jama

EKOflow COR 5

STANICA ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA
Osnovne veličine:
Q Protok, kapacitet uređaja 20 - 100 L/s
D Promjer bubnja 0,6 - 0,8 m
S Svijetli otvor lamela bubnja 6 - 10 mm
Primjena:
 • Namijenjena je za prihvat sadržaja iz komunalnih vozila koja vrše pražnjenje septičkih jama
 • Uređaj je višefunkcijski: izdvaja, transportira i u jedinici za cijeđenje cijedi vodu iz izdvojenog krutog otpada
Princip rada:
 • Sadržaj iz komunalnog vozila za pražnjenje septičkih jama ulazi u zatvoreni spremnik, te struja otpadne vode na lamele sa unutarnje strane bubnja nanosi kruti otpad.
 • Rotirajući češalj prikupljeni materijal podiže i ubacuje u otvoreno korito u donji kraj spirale.
 • Rotacijom spirala otpad transportira, uzduž kućišta spirale, do zone za presanje, gdje se materijal presa-cijedi, a zatim se na gornjem kraju spirale kroz ispust izbacuje u komunalni spremnik.
 • Na zonu presanja izvana, preko elektromagnetskog ventila, se dovodi čista voda koja ispire talog nastao presanjem materijala. Tako isprani talog se onda odvodi crijevom i ispušta natrag u kućište uređaja. Isto tako, se preko drugog elektromagnetskog ventila, nad bubnjem uređaja postavlja mlaznica koja čistom vodom ispire donje dijelove uređaja, bubanj sa češljem.

8 Klasirer pijeska

EKOflow SAN 1

Klasirer pijeska
Osnovne veličine:
Q Protok - kapacitet uređaja 10 L/s 20 L/s 35 L/s 50 L/s
Primjena:
 • Namijenjen je za izdvajanje sitnijih krutih čestica (pijesak) iz taloga dobivenog npr. prikupljanjem u bazenima pjeskolova.
Princip rada:
 • Otpadna voda zajedno sa krutim česticama taloga (obično iz bazena pjeskolova) ulazi u prvu komoru uređaja na čijem je dnu koso položena spirala.  Sediment tj. pijesak se taloži na dno komore, a spirala ga transportira na vrh uređaja gdje onda kao ocijeđen izlazi u spremnik komunalnog otpada.
 • Tako pročišćena otpadna voda se prelijeva u drugu komoru i vraća se u sustav (bazen pjeskolova ili kanal)

9 Klasirer pijeska s ispiranjem

EKOflow SAN 2

Klasirer pijeska s ispiranjem
Osnovne veličine:
Q Protok - kapacitet uređaja 10 L/s 20 L/s 30 L/s
Primjena:
 • Namijenjen je za izdvajanje sitnijih krutih čestica (pijesak) iz taloga dobivenog npr. prikupljanjem u bazenima pjeskolova
Princip rada:
 • Fluidizirana mješavina otpadne vode i pijeska ulazi kroz ulazni priključak na vrhu uređaja. Ugrađeni mješač ima funkciju odvajanja pijeska od vode i organskih čestica. Izdvojeni pijesak pada prema dolje i taloži se na dno, gdje ga spirala ugrađena pod kutom transportira prema vrhu uređaja i ocijeđenog izbacuje van. Spirala rotira u koritu obloženom oblogom, koja je lako zamjenjiva.
 • Obrađena otpadna voda izlazi na jedan izlazni priključak i vraća se u sistem, a izdvojene organske čestice izlaze na posebnom izlaznom priključku opremljenom sa elektromotornim ventilom.

10 Longitudalni zgrtač pjeskolova-mastolova

LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA
Osnovne veličine:
 • Dimenzije svih dijelova ovog uređaja proizlaze iz građevinskih mjera bazena mastolova/pjeskolova, koje se dobivaju na temelju kalkulacije količine otpadne vode koja će se obrađivati.
Primjena:
 • Ovi uređaji su dio standardne opreme bazena pjeskolova/mastolova i služe za skupljanje sitnog krutog otpada (pijeska) koji se taloži na dnu bazena se jedne strane, a sa druge strane plivajuće tvari i masnoće koja pliva pri vrhu otpadne vode
Princip rada:
 • Longitudinalni zgrtač pjeskolova-mastolova  je mosna konstrukcija koja se kreće uzduž bazena po šinama.  Na most su pričvršćena dva zgrtača, jedan koji zgrće kruti talog tj. pijesak po dnu bazena i drugi koji zgrće plivajuću tvar i mast pri vrhu otpadne vode.
 • Zgrnuti pijesak na jednoj strani bazena se sa dna bazena podiže pomoću vakuum crpki do klasirera pijeska, dok se na drugoj strani zgrnuta masnoća ubacuje u kanal sa longitudinalnim (lančanim) zgrtačem masti koji onda mast iz kanal izbacuje u posebni spremnik ili jamu.
LONGITUDINALNI ZGRTAČ PJESKOLOVA MASTOLOVA

11 Kompaktna predtretmanska stanica

EKOflow SAN 1

Kompaktna predtretmanska stanica
Standardne veličine:
Q Kapacitet predtretmanske stanice 10-200 L/s
AMAX Maksimalna duljina 18050 mm
FMAX Maksimalna širina 1750 mm
BMAX Maksimalna visina 5400 mm
Primjena:
 • Postavlja se u svrhu odvajanja krutih čestica u mehaničkom predtretmanu.
 • Odabirom odgovarajuće stanice omogućava se učinkovito odvajanje finih nečistoća iz otpadne vode nakon čega se tako izdvojene nečistoće mogu izdvajati u komunalne kontejnere.
 • Standardni uređaj je dimenzioniran za izdvajanje najmanje 90% anorganskih čestica većih od 0,20 mm.
Izvedba:
 • Ovisno o potrebnoj funkciji, stanica se standardno izrađuje u dvije verzije, EKOflow COMP1 koja je opremljena automatskim finim sitom za izdvajanje nečistoća i pjeskolovom za izdvajanje pijeska i drugih krutih čestica, te EKOflow COMP3 koji je dodatno opremljen i mastolovom za izdvajanje masti i drugih plivajućih tvari.
Princip rada:
 • Otpadna voda se transportira do kompaktne stanice putem crpki ili gravitacijom. Fino sito izdvaja sve fine čestice veće od odabrane veličine perforacije na situ. Izdvojeni materijal se podiže putem bezosovinske spirale te se po potrebi ispire.
 • Ovako pročišćena otpadna voda dolazi do taložnice u kojoj se pijesak i ostale krute čestice talože na dnu. Bezosovinska spirala transportira pijesak i krute čestice do prihvatne komore iz koje se izvlače putem transportera.
 • U slučaju izvedbe sa mastolovom, otpadna voda dodatno prolazi kroz komoru u kojoj se izdvaja mast i ostale plivajuće tvari.

12 Podizna rešetka

EKOflow COR 15

Podizna rešetka
Osnovne veličine:
DMAX Promjer otvora 1000 mm
HMAX Dubina ugradnje 6,0 m
S Svijetli otvor lamele rešetke 20 -100 mm
Primjena:
 • Podizna rešetka se sastoji od rešetkaste košare koja se najčešće postavlja na dovod otpadne vode. Tako postavljena rešetka, predstavlja prepreku za sav kruti otpad koji se nalazi u otpadnoj vodi koji se onda na njoj zadržava. Prikupljeni otpad se ručno uklanja podizanjem rešetke i otvaranjem zakretnih vratašca.
 • Ovakav uređaj je prikladan za kanalizacijske sustave i to posebice za postavljanje u crpne bazene gdje krupni otpad može dovesti do njihovog zastoja u radu.
Princip rada:
 • Šipke rešetke, sa određenim svijetlim otvorom između lamela su postavljene vertikalno u odnosu na dovod vode i to u polukružnom rasporedu. Na tako postavljenu rešetku struja otpadne vode nanosi kruti otpad. Otpad se zadržava na unutarnjoj strani rešetke ako je dimenzionalno veći od svijetlog otvora među lamelama rešetke, te upada u upušteni dio košare.
 • Nakon što se na rešetci nakupi dovoljna količina krutog otpada operater jednostavno izvuče košaru vani putem lanca i vodilica, te vrši pražnjenje rešetke otvaranjem zaokretnih vratašaca.